• Łemkowie w III Rzeczypospolitej
  • Fundacja Rutenika
  • "Pamięć silniejsza od śmierci" - akcja odbudowy cmentarzy łemkowskich
  • Nieformalna Grupa Kamieniarzy "Magurycz"
  • Kalendarium działalności N.G.K. "Magurycz"
  • Sprawozdanie za rok 2004 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - lato 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - I-szy obóz - lato 2006
  • Sprawozdanie za rok 2006 N.G.K. "Magurycz"

 

/ Łemkowie / Działalność społeczna / Sprawozdanie Stowarzyszenia "Magurycz" za rok 2007
 

Cmentarze pełne są ludzi, bez których świat nie mógłby istnieć.

DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA MAGURYCZ W ROKU 2007
SEZON XXI

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY SZTUKI SEPULKRALNEJ I MAŁEJ SAKRALNEJ ARCHITEKTURY PRZYDROŻNEJ
- marzec - wystawa prezentująca cmentarne prace remontowe Magurycza w 2005 i 2006 roku, Młodzieżowy Domu Kultury w Lublinie; wystawa powstała dzięki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Fundacji Wspomagania Wsi i Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- 28 IV - 6 V - kontynuacja - prowadzonego od 2004 r. - remontu nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Korczminie, gm. Ulhówek; grant z Fundacji Wspomagania Wsi pozyskany przez Fundację Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina,
- 7 - 10 V - prowadzenie - rozpoczętych w zeszłym roku - prac remontowych na cmentarzu prawosławnym w Kosyniu, gm. Wola Uhruska, zorganizowanych przez Towarzystwo dla Natury i Człowieka z Lublina,
- 20 - 27 VI - kontynuacja - prowadzonego od 2006 r. - remontu macew na kirkucie w Baligrodzie we współpracy z wolontariuszami związanymi z forum www.bieszczady.info.pl, gm. w miejscu; środki z Fundacji Bieszczadzkiej i Towarzystwa Karpackiego,
- 1 - 15 VII - remont nagrobków na greckokatolickim cmentarzu cerkiewnym i grzebalnym w Krempnej oraz wybranych krzyży przydrożnych tamże, gm. w miejscu; rozpoczęcie remontu krzyża przydrożnego w Kotani, gm. Krempna; I etap projektu "Kamienie wysiedlonych - sklejanie przeszłości" dotowanego w ramach programu RITA - Współpraca Lokalna przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji,
- 16 - 30 VII - remont nagrobków na greckokatolickim cmentarzu cerkiewnym i grzebalnym na Przysłupie, gm. Uście Gorlickie oraz wybranych krzyży i kapliczki przydrożnej tamże; prace porządkowe i remontowe na cmentarzu wojennym nr 59 tamże; naprawa i montaż krzyży żeliwnych na greckokatolickim cmentarzu grzebalnym w Nowicy, gm. Uście Gorlickie oraz rozpoczęcie remontu krzyży przydrożnych tamże; rozpoznanie stanu zachowania macew na cmentarzu żydowskim w Nowym Żmigrodzie; projekt "Kamienie in perpetuam memoriam - sklejanie przeszłości" dotowany przez Fundację im. Stefana Batorego i Fundację Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego w ramach programu "Dla tolerancji",
- 6 - 15 VIII - prowadzenie remontu nagrobków na greckokatolickim cmentarzu cerkiewnym i grzebalnym w Krecowie, gm. Tyrawa Wołoska oraz na greckokatolickim cmentarzu grzebalnym w Tyrawie Wołoskiej, gm. w miejscu; wskazane prace wykonali wolontariusze Stowarzyszenia Dziedzictwo Mniejszości Karpackich i Magurycza; projekt partnerski dotowany w ramach programu "Memoria." - Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość i Fundację im. Stefana Batorego,
- sierpień - pomoc w pracach remontowych kontynuowanych na cmentarzu greckokatolickim w Korczminie, gm. Ulhówek, przez wolontariuszy Fundacji Kultury Duchowej Pogranicza z Lublina; pomoc w pracach remontowych prowadzonych na cmentarzu prawosławnym w Sobiborze, gm. Włodawa, przez wolontariuszy Towarzystwa dla Natury i Człowieka z Lublina; pomoc w pracach porządkowych na kirkucie w Michałowie k/Białegostoku prowadzonych przez Stowarzyszenie Anawoj; projekty dotowane w ramach programu "Memoria." - Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość i Fundację im. Stefana Batorego,
- 19 VIII - 2 IX - rozpoczęcie - wraz z wolontariuszami z Ukrainy - remontu kapliczek i krzyży przydrożnych w Grabiu, gm. Krempna oraz rozpoczęcie rekonstrukcji murowanej kapliczki tamże; remont nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Ożennej i Grabiu, gm. Krempna; rozpoczęcie remontu nagrobków na cmentarzu w Ciechani, gm. Krempna; II etap projektu "Kamienie wysiedlonych - sklejanie przeszłości" dotowanego w ramach programu RITA - Współpraca Lokalna przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji,
- 4 - 12 IX - prowadzenie remontu wybranych nagrobków na cmentarzu wielowyznaniowym w Drohobyczu przy ul. Truskaweckiej, Ukraina; wskazane prace wykonali wolontariusze Caritas Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej i Magurycza; projekt partnerski dotowany w ramach programu "Memoria." - Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość i Fundację im. Stefana Batorego; dokumentacja XVII-wiecznego (?) cmentarza ukraińskiego w Podkamieniu, Ukraina; III etap projektu "Kamienie wysiedlonych - sklejanie przeszłości" dotowanego w ramach programu RITA - Współpraca Lokalna przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Fundację Edukacja dla Demokracji,
- 14 - 30 IX - warsztaty "Galicja, Galizien, Hałyczyna..." dla ukraińskich i polskich wolontariuszy - szereg wykładów poświęconych dziedzictwu kulturowemu oraz kontynuacja prac remontowych przy kapliczkach przydrożnych w Grabiu, gm. Krempna; remont wybranych krzyży przydrożnych w Rostajnem; zakończenie remontu wybranych krzyży przydrożnych w Kotani, gm. Krempna, oraz zakończenie remontu nagrobka w lapidarium na cmentarzu cerkiewnym tamże; kontynuacja prac porządkowych i remontowych na cmentarzu wojennym nr 59 na Przysłupie, gm. Uście Gorlickie; warsztaty rzeźbiarskie w Nowicy; projekt dotowany w ramach programu "Memoria." - Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego przez niemiecką Fundację Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość i Fundację im. Stefana Batorego,
- 9 - 20 X - inwentaryzacja cmentarzy greckokatolickich w gminie Uście Gorlickie; projekt "Kamienie wysiedlonych - rejestr przeszłości" dotowany przez Fundację Wspomagania Wsi,
- XII - wystawa prezentująca realizację projektu "Galicja, Galizien, Hałyczyna..." w klubie "Spokój" w Krakowie; wystawa częściowo sfinansowana ze środków niemieckiej Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość i Fundacji im. Stefana Batorego w ramach programu "Memoria." - Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego,
- XII - podczas Walnego Zebrania Magurycza w Krakowie zmieniliśmy skład zarządu stowarzyszenia i przyjęliśmy 13 nowych członków,
- X/XI/XII 2007 oraz I/II 2008 - opracowywanie dokumentacji działań oraz praca nad archiwum Magurycza oraz Archiwum Sztuki Sepulkralnej i Małej Sakralnej Architektury Przydrożnej południowo-wschodniej Polski.

DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY PRZYRODY
- Działania w sprawie projektowanego zbiornika wodnego Kąty-Myscowa, w tym:
     - występowanie na prawach strony w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zbiornika wodnego Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce w obrębie gminy Krempna oraz Nowy Żmigród.
     - współpraca z mieszkańcami terenu przeznaczonego pod inwestycję.
     - współpraca z organizacjami pozarządowymi, placówkami naukowymi i pracownikami naukowymi w zakresie przewidywanego oddziaływania planowanego zbiornika wodnego na środowisko przyrodnicze, kulturowe i społeczne.
- Interwencje dotyczące niewłaściwego prowadzenia robót hydrotechnicznych - w tym, współpraca z Podkarpackim Urzędem Wojewódzkim w sprawie prac hydrotechnicznych na rzece Wilszni i Wisłoce w obszarach zgłoszonych do programu Natura 2000.
- Interwencje dotyczące zmian w przepisach i użytkowaniu ziemi (realizacja pakietów rolnośrodowiskowych, minimalne normy, ONW, kontrole ARiMR), ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Beskidu Niskiego.
- Udział w tworzeniu społecznych planów zarządzania i ochrony obszarów Natura 2000 w Beskidzie Niskim i Bieszczadach w ramach realizowanego przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie projektu "Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach"
- Współpraca przy tworzeniu raportu "Środowiskowe skutki przedsięwzięć hydrotechnicznych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej", TNZ, PZS; 2007
- Współpraca z licznymi organizacjami pozarządowymi, placówkami i pracownikami naukowymi (Towarzystwo na Rzecz Ziem i, Klub Przyrodników, Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot, Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Magurski Park Narodowy, Państwowa Rada Ochrony Przyrody).

Stowarzyszenie Magurycz otrzymało w 2007 roku następujące nagrody i wyróżnienia:
1. 1 VII - dyplom od Żydowskiego Instytutu Historycznego i Ambasady Izraela za działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kultury żydowskiej w Polsce dla Szymona Modrzejewskiego,
2. 1 IX - I nagroda w konkursie na fotoreportaż przedstawiający projekty zrealizowane w ramach programu Przemiany w Regionie - RITA dla Magurycza, zdjęcia - Filip Modrzejewski i inni,
3. 12 X - nagroda im. Sergio Vieira de Mello za działalność na rzecz pokojowego współistnienia i współdziałania społeczeństw, religii i kultur dla Magurycza przyznana przez Stowarzyszenie Willa Decjusza,
4. 11 XI - wyróżnienie dla Magurycza w konkursie Pro Publico Bono na Najlepsze Dzieło Obywatelskie w kategorii kultura i dziedzictwo narodowe,
5. 13 XII - wyróżnienie specjalne dla Szymona Modrzejewskiego w konkursie na najlepszego animatora społecznego im. H. Radlińskiej organizowanego przez Centrum Aktywności Lokalnej pod Patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

CMENTARZE PEŁNE SĄ LUDZI, BEZ KTÓRYCH ŚWIAT NIE MÓGŁBY ISTNIEĆ...

STATYSTYKA
1. Ogólna liczba wolontariuszy, którzy bezpośrednio wzięli udział w projektach: 104
2. Liczba osób, na które projekty oddziaływały pośrednio:
- w skali regionu (9 gmin, 9 powiatów): parę tysięcy
- w skali kraju (trudne do oszacowania): około 100.000
- poza granicami - Ukraina - Drohobycz: parę tysięcy

3. Miejscowości, z których pochodzili bezpośredni uczestnicy: Besko, Biecz, Bielsko-Biała, Bircza, Brzesko, Drohobycz, Gliwice, Gózd, Gródek, Iwonicz-Zdrój, Jasło, Konstancin-Jeziorna, Koszyce Wielkie, Kraków, Krosno, Limanowa, Lublin, Lwów, Łódź, Mielec, Nowica, Nowy Sącz, Olsztyn, Parcewo, Pawłosiów, Poznań, Przemyśl, Ptaszkowa, Sanok, Siary, Skierniewice, Sosnowiec, Starogard Gdański, Tarnobrzeg, Tomaszów Mazowiecki, Ustrzyki Dolne, Warszawa, Warzyce, Wrocław, Zagórz, Zelów.

4. Organizacje i instytucje, które współpracowały w realizacji projektów:
- Caritas Ukraińskiej Cerkwi Greckokatolickiej (Ukraina - Drohobycz),
- Centrum Badań Humanistycznych (Ukraina - Lwów),
- Drużyna Harcerska (Poznań),
- Fundacja Krzyżowa (Krzyżowa),
- Fundacja Kultury Duchowej Pogranicza (Lublin),
- Parafia rzymskokatolicka w Krempnej,
- Stowarzyszenie Dziedzictwo Mniejszości Karpackich (Zagórz),
- Towarzystwo dla Natury i Człowieka (Lublin),
- Towarzystwo Miłośników Krempnej i Okolicy (Kotań),
- Towarzystwo Przyjaciół Nowicy (Nowica).

5. Fundusze pozyskane na działania Magurycza, których istota pozostaje niezmienna od 21 lat:
- Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności/Fundacja Edukacja dla Demokracji - Program RITA - Przemiany w Regionie - 24.990,00 PLN
- Fundacja Wspomagania Wsi - Kultura bliska - 9.984,00 PLN - Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Żydowskiego Życia i Kultury im. Tada Taubego - Dla Tolerancji - 9.000,00 PLN
- Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja "Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość" (Niemcy) - memoria. Wolontariat dla Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 59.041,00 PLN
- Nagroda im. Sergio Vieira de Mello - 4.000,00 PLN
- Nagroda Pro Publico Bono - 10.000,00 PLN
------------------------------------
RAZEM: 117.015,00 PLN

FUNDUSZE W CAŁOŚCI WYKORZYSTANO NA DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWĄ MAGURYCZA

EFEKTY W LICZBACH
6. W roku 2007 remontowi z użyciem wybranych technik konserwatorskich Magurycz poddał (nie wliczono tu obiektów, którymi zajmowaliśmy się w trakcie projektów partnerskich):
- 89 nagrobków na cmentarzach różnych wyznań,
- 21 greckokatolickich krzyży i kapliczek przydrożnych.

Nadto:
- zaawansowaliśmy w 70% rekonstrukcję greckokatolickiej murowanej z kamienia okrągłej kapliczki przydrożnej z 1898 w Grabiu, gm. Krempna,
- zaawansowaliśmy prace remontowe na cmentarzu wojskowym nr 59 z I wojny światowej na Przysłupie, gm. Uście Gorlickie w 40%,
- pomagaliśmy remontować nagrobki na cmentarzach prawosławnych, greckokatolickich i żydowskich Bieszczadów, Gór Słonnych, Polesia, Podlasia, Roztocza i w Drohobyczu - w sumie około 200 obiektów.

WYDAWNICTWA I SKUTKI MEDIALNE
Magurycz w roku 2007 wydał następujące pozycje: - "20 lat społecznej pracy Nieformalnej Grupy Kamieniarzy MAGURYCZ i NADSANIA na cmentarzach wyznaniowych południowo-wschodniej Polski" - broszura w twardej oprawie, 12 stron,
- Ulotkę przybliżającą ideę Magurycza,
- Kartę pocztową przybliżającą ideę Magurycza.

Z inicjatywy i kosztem SPSS Polska (Kraków) wydany został także unikatowy kalendarz na rok 2008 poświęcony działalności Magurycza.

Ważniejsze artykuły prasowe poświęcone Maguryczowi:
- "Kamieniarz z Magurycza", Piotr Subik, "Dziennik Polski", 20-21 X 2007,
- "Nagrodzone inicjatywy z Gorlickiego", Halina Gajda, "Gazeta Krakowska", 20 XI 2007,
- "Pamięć o wieczności", Halina Gajda, "Gazeta Krakowska", 30 X 2007,
- "Oto nadeszła pora...", Dorota Kozińska, "Tytuł Roboczy", nr 22/2007.


           Szymon Modrzejewski
           przewodniczący MaguryczaPolecam również zapoznanie się z innymi tekstami związanymi z działalnością N.G.K. "Magurycz
O Nieformalnej Grupie Kamieniarzy "Magurycz"
Kalendarium obozów "Nadsanie" i obozów N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie za rok 2004 z XVIII sezonu (26 i 27 obozu) N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K. "Magurycz"
Skrócone sprawozdanie - lato 2005 (29, 30 i 31 obóz) N.G.K. "Magurycz"
Sprawozdanie za rok 2006Wszystkich chętnych do pracy z nami lub wspierania naszej działalności - w każdej sensownej formie - zapraszamy!
KONTAKT: szymon@magurycz.org oraz damian@magurycz.org

beskid-niski.pl na Facebooku


 
650

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 0 i 6: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 8 osób
Logowanie