• Łemkowie w III Rzeczypospolitej
  • Fundacja Rutenika
  • "Pamięć silniejsza od śmierci" - akcja odbudowy cmentarzy łemkowskich
  • Nieformalna Grupa Kamieniarzy "Magurycz"
  • Kalendarium działalności N.G.K. "Magurycz"
  • Sprawozdanie za rok 2004 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - wiosna 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - lato 2005 N.G.K "Magurycz"
  • Sprawozdanie - I-szy obóz - lato 2006
  • Sprawozdanie za rok 2006 N.G.K. "Magurycz"

 

/ Łemkowie / Działalność społeczna / Fundacja Rutenika
 

Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej RUTENIKA

Fundacja Wspierania Mniejszości Łemkowskiej - została zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy XX Wydział Gospodarczy w dniu 08.08.2001, a następnie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031096. Fundację ustanowił Wiktor Sandowicz zamieszkujący obecnie w Kanadzie, a będący w prostej linii potomkiem znanej na Łemkowszczyźnie rodziny Sandowiczów, wśród której znajdziemy prostych łemkowskich gospodarzy ze Zdyni jak i ludzi wykształconych - psalmistów, nauczycieli, księży. Do tej rodziny należy też pierwszy Łemko wyniesiony na ołtarze przez Cerkiew Prawosławną w Polsce - Św. Maksym Gorlicki, pradziad Fundatora.

Myśl o utworzeniu fundacji trapiła środowisko łemkowskie od dawna, lecz ciągle brakowało impulsu, który zapoczątkowałby konkretne starania. Przekonanie wielu Łemków, że taka chwila nastąpiła teraz - gdy Polska zabiega o połączenie się z Unią Europejską - było decydującym bodźcem do podjęcia działań formalnych.

Podzielasz cele Fundacji RUTENIKA.?
Może chciałbyś ją wesprzeć darem, groszem lub uczynkiem?
Przyjmiemy każdy gest. Z góry dziękujemy.

Cele Fundacji

Zgodnie ze statutem celem Fundacji jest wspieranie inicjatyw podtrzymujących i rozwijających poczucie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej mniejszości łemkowskiej oraz własnej historii i kultury Łemków a ponadto służących rozwojowi regionu Łemkowszczyzny.

Cel ten w sposób szczegółowy będzie realizowany poprzez:
 1. Wspieranie finansowe działalności kulturalnej Łemków, szczególnie piśmiennictwa, sztuki ludowej i tradycji łemkowskiej;
 2. Wspomaganie finansowe i organizowanie ośrodków kultury łemkowskiej oraz zespołów folklorystycznych i teatralnych;
 3. Tworzenie i finansowanie medialnej sieci informacyjnej oraz programów informacyjnych o Łemkach;
 4. Udzielanie wsparcia finansowego na ratowanie i restytuowanie zabytków sztuki ludowej i cerkiewnej oraz wszelkich rzeczy ruchomych związanych z kulturą Łemków;
 5. Ochrona i restytuowanie dziedzictwa kulturowego, szczególnie zabytków sztuki cerkiewnej, cmentarzy i miejsc kultu religijnego;
 6. Wspieranie badań naukowych w zakresie łemkoznawstwa;
 7. Organizowanie i finansowanie:
  • Konferencji, seminariów i zjazdów naukowych;
  • Konkursów na prace o regionie oraz plenerów sztuki;
  • Stypendiów dla osób realizujących cele fundacji;
  • Imprez i widowisk kulturalnych.
 8. Wspomaganie finansowe powstawania i prowadzenia szkół i internatów;
 9. Wspomaganie organizacyjne i finansowe samorządu lokalnego w zakresie rozwoju regionu Łemkowszczyzny;
 10. Udzielenie wsparcia organizacyjnego i finansowego osobom realizującym ideę powrotu Łemków na stare ziemie łemkowskie;
 11. Pomoc organizacyjna w pozyskiwaniu przez Łemków zdegradowanych rolniczo terenów dla odbudowy regionu;
 12. Organizowanie wymiany kulturalnej i edukacyjnej z zagranicznymi ośrodkami łemkowskimi (rusińskimi).

Organy fundacji

Organami Fundacji są: Rada Fundacji, Zarząd i Rada Programowa. Kadencja tych organów trwa 5 lat.

Pierwszej Radzie Fundacji przewodniczy Helena Duć-Fajfer, zaś jej zastępcą jest Jan Dziadyk.

Członkami rady są: Roman Dziubina, Jarosław Horoszczak, Piotr Michalak, Piotr Trochanowski, Jarosław Zwoliński.

Prezesem Zarządu Fundacji do tragicznej śmierci 22.XII.2003 roku był Michał Sandowicz.

Członkami Zarządu są: Olga Charkiewicz i Łukasz Woźniak.

Rada Programowa jest ciałem doradczym. Jej skład jest otwarty dla wszystkich, którzy swą działalnością wspierają cele Fundacji. Na czele Rady Programowej stoi Henryk Fontański - wybitny znawca języka łemkowskiego.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Adres Fundacji

00-688 Warszawa
ul. Emilii Plater 25 m 18
tel./fax +48 (22) 435 64 15

Konta

Raiffeisen Bank Polska S.A.
17500009 - 10.01.0244681.000 w PLN
17500009 - 10.01.0244681.002 w USD
17500009 - 10.01.0244681.016 w EURO


Wszystkie uwagi kierować proszę na adres bartek@beskid-niski.pl
beskid-niski.pl na Facebooku


 
1732

Komentarze: (0)Dodaj komentarz | Forum
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy.

Imię i nazwisko:
E-mail:
Tekst:
Suma liczb 8 i 9: (Anty-spam)
    ;


e-mail: bartek@beskid-niski.pl
Copyright © 2003 - 2016 Wadas & Górski & Wójcik
Wsparcie graficzne: e-production.pl
praca w Niemczech|prosenior24.pl
Miód
Idea Team
Tanie odżywki
Ogląda nas 9 osób
Logowanie