Sercu bliski Beskid Niski

Forum portalu www.beskid-niski.pl
Dzisiaj jest 31-07-2021 17:01

Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ] 
Autor Wiadomość
Post: 30-11-2017 21:21 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 29-03-2007 10:38
Posty: 14
Lokalizacja: Kraków
Witam, przeczytałem dzisiaj tu:

http://terazgorlice.pl/2017/11/26/mocne ... gorlickim/,

że ktoś rzucił w eter temat Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego. Na razie został oprotestowany przez wójtów gmin, którzy myślą, że jeśli powiedzą głośne "nie", to park nie powstanie, a jego blokada przyczyni się tym samym do zbudowania autostrady z Tarnowa i Sącza do Wysowej oraz kolejnego narodnego lunaparku z golonką? Albowiem: "Same ścieżki leśne, przyrodnicze i piękne widoki nie wystarczą – potrzeba szerokiej bazy noclegowej, infrastruktury drogowej i szybkiego połączenia z głównymi ośrodkami miejskimi województwa." Naprawdę brakuje w gminie Uście "jeszcze szerszej bazy noclegowej?" A skądinąd może park by właśnie ludzi przyciągał? Nie jednak wg suwerena.

Czy ktoś słyszał więcej nt. tego parku i kto jest jego pomysłodawcą? Pomysł jest zacny i może inne organizacje dałoby się zaangażować w jego obronę.


Na górę
Post: 01-12-2017 22:00 
Offline

Rejestracja: 19-12-2007 23:47
Posty: 1371
Lokalizacja: Jasło
Rork pisze:
Witam, przeczytałem dzisiaj tu:
Czy ktoś słyszał więcej nt. tego parku i kto jest jego pomysłodawcą? Pomysł jest zacny i może inne organizacje dałoby się zaangażować w jego obronę.

Niedawno na emaila otrzymałem coś w rzeczonym temacie, chyba z racji że prowadzę stronę o BN. A napisano tam we wstępie:

Szanowni Państwo,
od kilku lat mieszkańcy Ropek starają się o powołanie do życia Parku Krajobrazowego "Beskidu Niskiego". W tym roku z naszej inicjatywy Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze dokonała aktualizacji dokumentacji projektowej parku, który miał powstać już w 1996 r. (w załączeniu), w celu przedstawienia jej Radzie Gminy Uście Gorlickie i realizacji założeń Miejscowego Planu Zagospodarowania paragraf 16 (str. 216 dokumentacji). Wojewódzki Plan Zagospodarowania obowiązuje do tego roku, w związku z tym z władze Powiatu Gorlickiego wysłały pismo do Marszałka Województwa Małopolskiego, z propozycją usunięcia planowanego parku z wojewódzkiego planu i tym sposobem również z Miejscowych Planów Zagospodarowania gmin. Pismo w załączeniu, proszę się zapoznać. Pomóżmy Beskidowi! Potrzebujemy pomocy prawników, mediów, specjalistów od samorządów, a zwłaszcza wszystkich, którzy chcą pomóc, mają pomysły, wiedzę i doświadczenie.

_________________
Szlaki Beskidu Niskiego i nie tylko...: http://www.beskid-niski-pogorze.pl
Konfederacja barska w regionie: http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konf ... barska.php


Na górę
Post: 02-12-2017 20:48 
Offline

Rejestracja: 26-10-2006 15:28
Posty: 67
Wnioskowany Park Krajobrazowy Beskid Niski prawdopodobnie w całości leży na terenie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
W zasadzie jedynym widocznym skutkiem POChK jest ograniczenie odległości nowych inwestycji od cieków i zbiorników wodnych (nawet o charakterze okresowym) do 25m.
W uchwale wprowadzono praktycznie wszystkie ograniczenia, na wprowadzenie których pozwala Ustawa o Ochronie Przyrody z wyjątkiem zmniejszenia strefy ze 100m do 25m.

Poniżej treść i uzasadnienie uchwały powołującej obszar:
Cytuj:
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie: Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rozporządzenie Nr 92/06
Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r.

w sprawie: Południowomałopolskiego Obszaru Chronione­go Krajobrazu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Obszarowi Chronionego Krajobrazu Województwa Nowo­sądeckiego nadaje się nazwę "Południowomałopolski Ob­szar Chronionego Krajobrazu", zwanemu dalej "Obszarem".
2. Obszar o powierzchni 362 402 ha położony jest na terenie
1) Gminy Bystra-Sidzina oraz części Gminy Jordanów w po­wiecie suskim;
2) Gminy Lubień w powiecie myślenickim;
3) części Gmin: Kamienica, Mszana Dolna, Laskowa, Lima­nowa, Łukowica, Niedźwiedź, Dobra, Tymbark, Stropnice, miasta Mszana Dolna i miasta Limanowa w powiecie li­manowskim;
4) Gmin: Jabkonka, Czarny Dunajec, Szaflary, Nowy Targ oraz części Gmin: Lapsze Niżne, Lipnica Wielka, Spytkowice. Raba Wyżną, Rabka, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, miasta Nowy Targ w powiecie nowotarskim;
5) Gminy Biały Dunajec oraz części Gmin: Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim;
6) Gmin: Ropa, Uście Gorlickie oraz części Gmin: Gorlice, Sękowa, Luźna w powiecie gorlickim;
7) Gminy tososim Dolna oraz części Gmin: Stary Sącz, Gró­dek nad Dunajcem, Korzenna, Chełmiec, Podegrodzie, Na­wojowa, tacko, Rytro, Piwniczna, Kamionka Wielka, Grybów, Łabowa, Krynica i miasta Nowy Sącz w powiecie nowosądeckim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
4. Przebieg granicy Obszaru określono na mapie w skali 1:400 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia oraz na mapie w skali 1 : 100 000, stanowiącej załącznik Nr 3 do rozporządzenia.
§2
1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
b) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych,
c) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwięk­szenia bioróżnorodności,
d) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicz­nych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migra­cji dużych ssaków,
e) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłą­czeniem terenów na których występują nieleśne siedli­ska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatun­ków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystema­mi nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych,
f) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych. części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu,
g) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfo­wisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności,
h) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych,
i) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
j) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów niele­śnych obejmują:
a) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cen­nych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych,
b) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wolno - błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obu­dowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,
c) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego po­przez zachowa nie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,
d) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych,
e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnie­niem wymogów ochrony zbiorowisk roślinnych i zasie­dlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpo­wiednie terminy, częstość i techniki koszenia),
f) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,
g)zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
h) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
i) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wod­nych obejmują:
a) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową biologiczną,
b) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych, w tym staro-rzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, za­krzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biolo­gicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności oraz ograni­czenia spływu substancji biogennych,
c) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich,
d) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obsza­rów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych,
e) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opar­tych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg mi­gracji gatunków,
f) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
§3
1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospo­darką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 póz. 902 i Nr 170 poz.1217);
3) likwidowania i niszczenia zad rzewień śródpolnych, przydroż­nych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochro­ny przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w ty m kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów.
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpie­czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym. lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub re­montem urządzeń wodnych.
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą in­nym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wy­korzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka.
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wod­nych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słu­żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo­wisko, dla których przeprowadzona procedura oceny od­działywania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których dopuszczono wydobywanie do celów gospodar­czych skał, objętych koncesjami wydanymi na podstawie usta­wy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 póz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133 póz. 934 i Nr 170 póz. 1217) lub ustaleniami miejscowych planów za­gospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązują­cych w dniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy wykony­wania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych l z realizacją dopuszczalnych w Obszarze robót budowlanych.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) budowania nowych obiektów budowlanych na obszarach, co do których:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych w takim zakresie, w jakim bu­dowa została jednoznacznie dopuszczona w tych ak­tach prawnych,
b) uzgodnione zWojewodą Małopolskim w trybie usta­wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) w związku z ustawą z dnia 27 mar­ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.1") projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzen­nego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospo­darowania przestrzennego dopuszczają budowę no­wych obiektów budowlanych w takim zakresie, w ja­kim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
2) obszarów, co do których wdniu wejścia w życie niniej­szego rozporządzenia istniały decyzje o warunkach za­budowy, do czasu wykonania na ich podstawie przed­sięwzięć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązują­cej takich decyzji.
§4
Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie.
§5
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminach i powiatach, na terenie których położony jest Obszar.
§6
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Makopolskiego21.
Wojewoda Małopolski: M. Klima
11 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 póz. 41 i Nr 141 póz. 1492, z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087orazz2006r.Nr45poz.319.
21 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego (Dz. Urz.Woj. Nowosądec­kiego Nr 43, póz. 147), które na podstawie art. 157 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) traci mocz dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządze­nia, ztym że na podstawie art. 153 tejże ustawy obszar chro­nionego krajobrazu utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozu­mieniu niniejszej ustawy.

Uzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wojewoda Nowosądecki Rozporządzeniem Nr 27 z dnia l października 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego utworzył obszar chronionego krajobrazu województwa nowosądeckiego. W skład Obszaru włączono ł 4 jednostek fizjograficznych, nie precyzując przebiegu jego granic i określając powierzchnię Obszaru w sposób orientacyjny. Nie wskazano również gmin, które weszły w skład Obszaru.
W związku z dokonaną zmianą podziału administracyjnego kraju, Wojewoda Małopolski wydał obwieszczenie ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 11 z dnia 30 marca 1999 r., póz. 77), w którym ogłosił wykaz aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodów: Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krośnieńskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego, obowiązujących na odpowiednich częściach obszaru Województwa Małopolskiego. W części VI ust. 27 załącznika do Obwieszczenia umieścił wyżej wymienione rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nałożyła obowiązek dostosowania wprowadzonej formy ochrony do wymogów obowiązującego prawa. Koniecznym stało się uszczegółowienie przebiegu granic Obszaru, a także dostosowanie obowiązujących na jego terenie zakazów do katalogu zakazów określonych w ustawie.
Obszarowi Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego nadano nową nazwę:
„Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu". Zmiana nazwy podyktowana została koniecznością dostosowania nazwy Obszaru do aktualnego podziału administracyjnego kraju.
Zgodnie z wymogami art. 23 ust. 4 wymienionej ustawy określone zostały ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.
Przyjęto również listę właściwych, ze względu na specyfikę tego obszaru zakazów, wybranych spośród zakazów określonych w art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W stosunku do niektórych zakazów (niżej wymienionych) w uzasadnionych przypadkach wprowadzono odstępstwa. I tak:
Zakaz określony w art. 24 ust. l pkt 2 ustawy został złagodzony poprzez wprowadzenie wyjątku, iż nie dotyczy on „realizacji przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyroda Obszaru". Treść zastosowanego wyjątku wzorowana jest na odstępstwie od zakazu obowiązującego na obszarze parków krajobrazowych. Wprowadzenie powyższego wyjątku jest w pełni uzasadnione, ze względu na fakt objęcia ochroną prawną obszaru o znacznej powierzchni, a ponadto na potrzebę uwzględnienia konieczności realizacji szeregu przedsięwzięć umożliwiających rozwój gospodarczy tego terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W procesie opiniowania przez gminy projektu niniejszego rozporządzenia sygnalizowane były obawy o zbyt rygorystyczne wprowadzenie zakazu wynikającego z zapisu art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, stąd uznano, iż złagodzenie zakazu nie stoi w sprzeczności z ideą ochrony kraj obrazu, a jednocześnie zakaz w tym brzmieniu nie będzie stwarzał bariery rozwoju.
Wprowadzony niniejszym rozporządzeniem zakaz: „lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej" został złagodzony w stosunku do brzmienia przewidzianego ustawą. Analizując istniejącą sytuację w terenie, stwierdzono że w wielu miejscowościach położonych na Obszarze istniejąca zabudowa skupiona jest na terenach przyrzecznych w strefie mniejszej niż 100 m od linii brzegu rzek. Stąd pierwotny projekt rozporządzenia przewidywał wprowadzenie zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek. W związku ze zgłoszonymi przez znaczną część gmin położonych na terenie Obszaru zastrzeżeniami dotyczącymi zakazu budowy w odległości 50 m od rzek, po analizie zgłoszonych uwag i wniosków, uznano iż rozwiązaniem kompromisowym będzie wprowadzenie zakazu zabudowy w odległości 25 m od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych. Rozwiązanie to było przedmiotem szczegółowej oceny Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie i uzyskało jej ostateczną akceptację.
Ponadto wprowadzony rozporządzeniem zakaz w jego ustawowym brzmieniu, kolidowałby z zapisami obowiązujących planów miejscowych gmin dopuszczających na tym terenie zabudowę.
W związku z powyższym za uzasadnione przyjęto wprowadzenie rozszerzonego katalogu wyjątków od przedmiotowego zakazu wynikających z następujących dokumentów planistycznych:
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w takim zakresie, w jakim budowa nowych obiektów została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
uzgodnionych z Wojewodą Małopolskim projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w takim zakresie, w jakim budowa nowych obiektów została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
istniejących - w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - decyzji o warunkach zabudowy, do czasu realizacji na ich podstawie przedsięwziąć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązującej takich decyzji.
Wyjątek od zakazu „wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów" zawarty w § 3 ust.3 rozporządzenia został określony poprzez zapis: „Zakaz, o którym mowa w ust. l pkt. 4 nie dotyczy obszarów, na których dopuszczono wydobywanie do celów gospodarczych skał, objętych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia". Powyższe odstępstwo pozwoliło na uniknięcie sprzeczności między ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów, jak i istniejącymi koncesjami wydanymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Za celowe uznano również uszczegółowienie zakazu dotyczącego „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźba terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub budową odbudową utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych", poprzez wprowadzenie w § 3 ust. 4 zapisu, iż zakaz nie dotyczy wykonywania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych z realizacją dopuszczalnych w Obszarze robót budowlanych.
W związku z koniecznością uszczegółowienia granic obszaru chronionego krajobrazu i wyłączenia z jego granic terenów trwale zainwestowanych, na których nastąpiła utrata walorów krajobrazowych, wyłączone zostały z Obszaru tereny miejskie, co spowodowało zmniejszenie powierzchni Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Projekt rozporządzenia został przekazany do wszystkich gmin położonych na terenie Obszaru. Po analizie przedstawionych przez rady gminy opinii i uwzględnieniu uzasadnionych uwag i propozycji przyjęto ostateczną treść rozporządzenia.
Następnie projekt rozporządzenia został oceniony przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody, która w dniu 5 października 2006 r. pozytywnie zaopiniowała projekt w ostatecznym kształcie.1) Czy istnieje jakieś opracowanie uzasadniające celowość dodatkowego wprowadzenia na tym samym obszarze Parku Krajobrazowego Beskid Niski?

2) Czy i gdzie ten projekt jest dostępny w Internecie?


Na górę
Post: 03-12-2017 10:30 
Offline

Rejestracja: 19-12-2007 23:47
Posty: 1371
Lokalizacja: Jasło
legat pisze:
1) Czy istnieje jakieś opracowanie uzasadniające celowość dodatkowego wprowadzenia na tym samym obszarze Parku Krajobrazowego Beskid Niski?

Park Krajobrazowy jest czymś innym niż Obszar Chronionego Krajobrazu. Czy ma to uzasadnienie, by go tworzyć, to trudno mi powiedzieć, zdania jak zwykle na pewno będą podzielone. Samorządowcy uważają, że nie jest potrzebna ta dodatkowa forma ochrony, czego dali wyraz w piśmie. Przyrodnicy, ekolodzy itp. uważają że taka forma ochrony jest jak najbardziej wskazana, m.in. bo wypełnia lukę pomiędzy Magurskim Parkiem Narodowym, a Popradzkim Parkiem Krajobrazowym. Aby to uzasadnić zadano sobie trud i napisano dość obszerne opracowanie dokumentacji projektowej, bo liczące 265 stron (Fundacja Dziedzictwo Przyrodnicze - Przemyśl 2017).

legat pisze:
2) Czy i gdzie ten projekt jest dostępny w Internecie?

W internecie chyba nie ma tego opracowania, o którym wyżej wspomniałem.

_________________
Szlaki Beskidu Niskiego i nie tylko...: http://www.beskid-niski-pogorze.pl
Konfederacja barska w regionie: http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konf ... barska.php


Na górę
Post: 03-12-2017 17:29 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 29-03-2007 10:38
Posty: 14
Lokalizacja: Kraków
@ Darek Z. - bardzo fajna ta strona, zwłaszcza panoramy - jeszcze w tylu miejscach nie byłem :)

Znalazłem jeszcze taki artykuł, z którego wynika, że lokalni działacze marzą o zakładach produkcyjnych w Wołowcu i pensjonatach w pobliżu rzek (na pewno bliżej niż 25 metrów od cieku). Smutne to bardzo - jakieś takie ruchy we mgle. Tereny się wyludniają, ale geografii Uścia i okolic, daleko "od szosy", nic nie zmieni dla inwestorów. A park mógłby chronić to, co aktualnie przyciąga ludzi spoza powiatu, ich pieniądze i inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Jeżeli do tej pory tak słabo z inwestycjami, to blokada tego parku nic tu nie zmieni..

http://www.gazetakrakowska.pl/wiadomosc ... ,12713486/,


Na górę
Post: 06-12-2017 22:57 
Offline

Rejestracja: 19-12-2007 23:47
Posty: 1371
Lokalizacja: Jasło
Jakby ktoś chciał poczytać w skrócie, co zawarto w projekcie przyszłego Parku Krajobrazowego Beskidu Niskiego, to zapraszam na stronkę: http://www.beskid-niski-pogorze.pl/arty ... skiego.php
Streściłem tam, co w nim zawarto, dodałem mapkę z zaznaczeniem granic PK i kilka zdjęć z tego terenu.

_________________
Szlaki Beskidu Niskiego i nie tylko...: http://www.beskid-niski-pogorze.pl
Konfederacja barska w regionie: http://www.beskid-niski-pogorze.pl/konf ... barska.php


Na górę
Post: 08-12-2017 22:54 
Offline
Awatar użytkownika

Rejestracja: 16-02-2013 23:56
Posty: 549
Lokalizacja: Galicja
Koncepcja parku ciekawa.
Lubię ten fragment BN.

_________________
Forum "Turystycznie"
http://www.turystycznie-forum.pl


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 7 ] 

Strefa czasowa UTC+01:00


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do:  
cron
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza Zespół Olympus.pl