Sercu bliski Beskid Niski

Forum portalu www.beskid-niski.pl
Dzisiaj jest 23-03-2023 21:55

Strefa czasowa UTC+01:00
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 522 Następna
Autor Wiadomość
Post: 27-01-2006 00:10 
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14-10-2005 15:43
Posty: 1693
Lokalizacja: Biecz
Przeszła :?: :?: :?: :?: :?: :?: - podobno tak :cry: :cry: :cry:

P r o j e k t


U S T A W A
z dnia ........... 2005 r.

o ustanowieniu wieloletniego programu:
"Program budowy Zbiornika Wodnego Kąty - Myscowa
na lata 2006 - 2016"


Art.1.

1. Ustanawia się program wieloletni: "Program budowy Zbiornika Wodnego Kąty -
Myscowa na lata 2006 - 2016", zwany dalej "Programem".
2. Program jest programem wieloletnim w rozumieniu art. 80 ustawy z dnia 26
listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 96, poz.874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851 z 2004
r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890 i Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291,
Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114) i będzie
realizowany w latach 2006-2016.

Art. 2.

W ramach Programu podejmuje się działania zapewniające rozwój gospodarczy,
kształtowanie zasobów wodnych dla zapewnienia zrównoważonego, prawidłowego
funkcjonowania systemu ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisłoki, oraz
poprawę stanu ekologicznego wód Wisłoki.

Art. 3.

1. Łączne nakłady na finansowanie Programu w okresie objętym Programem nie
mogą przekroczyć kwoty 724 mln zł z budżetu państwa, ustalonej w cenach zadań
z roku 2001 r. i przeliczonej według szacunkowych wskaźników wzrostu cen
nakładów inwestycyjnych w gospodarce uspołecznionej na ceny roku 2005.
2. Planowane nakłady w poszczególnych latach na realizację zadań, o których
mowa w art. 2, są określone w załączniku.

Art. 4.

1. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje minister właściwy do spraw
gospodarki wodnej.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki wodnej przedkłada Radzie Ministrów
oraz Sejmowi Rzeczpospolitej Polskiej, nie później niż do dnia 31 maja roku
kalendarzowego, roczną informację o realizacji w roku ubiegłym zadań
wynikających z Programu oraz harmonogram prac na rok następny.

Art. 5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.Załącznik


U Z A S A D N I E N I E

1. Planowana do realizacji inwestycja pod nazwą "Budowa Zbiornika Wodnego
Kąty -Myscowa na rzece Wisłoce" zlokalizowana będzie pod względem
administracyjnym w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim, z zaporą
czołową na terenie gminy Nowy Żmigród, obszarem cofkowym do gminy Krempna.
Zlewnia Wisłoki powyżej zbiornika wodnego Kąty-Myscowa obejmuje Beskid Niski,
ograniczony od północy pasmem Pogórza Jasielskiego, od wschodu Beskidem
Dukielskim, od zachodu masywem Magury Wątkowskiej a od południa granicą z
Republiką Słowacką.
Zakres inwestycji podzielony został na 3 zadania:
I Zadanie- Zbiornik z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą
II Zadanie - Droga
III Zadania - Ochrona zlewni zbiornika.

2. Budowa zbiornika Wodnego Kąty - Myscowa ma strategiczne znaczenie dla
zapewnienia ochrony przeciwpowodziowej doliny Wisłoki na odcinku aż po
Mielec. Zrealizowanie inwestycji przyczyniłoby się do stworzenia rezerwy wody
dla celów konsumpcyjnych szczególnie dla miast Jasła, Dębicy, Mielca i gminy
Nowy Żmigród. Przepływ gwarantowany wykorzystany zostanie do produkcji
energii elektrycznej.

3. Plany realizacji przedmiotowej inwestycji powstały już w 1967 r. W
kolejnych latach dla potrzeb utworzenia zbiornika wodnego wykonano liczne
prace projektowe, studialne i badawcze. Ostatecznie zbiornik wodny Kąty -
Myscowa, jako posiadający znaczenie krajowe został ujęty w "Koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" uchwalonej przez Sejm w
dniu 17.11.2000 r. a "Koncepcja programowo - przestrzenna budowy zbiornika
wodnego Krempna na rzece Wisłoce" w 2002 r. została zaakceptowana przez
Ministerstwo Środowiska. Dotychczasowy koszt prac przedprojektowych wyniósł
7.807.231 zł. Obecnie inwestycję tę posiadającą znaczenie ponadregionalne
należy zakwalifikować jako inwestycję celu publicznego o znaczeniu
krajowym, zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) - "
inwestycja celu publicznego - należy przez to rozumieć działania o
znaczeniu lokalnym (gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i
krajowym), stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (…)", oraz art. 81
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze
późn. zm) - ochrona przed powodzią jest zadaniem organów administracji
rządowej i samorządowej".
Inwestycja o wartości 724 mln zł (poziom cen wg. wskaźników z 2005)
prowadzona będzie ze środków Ministerstwa Środowiska jako inwestycja
resortu i zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wymagane jest ustanowienie
w myśl art. 80 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) wieloletniego programu
realizacji tego zbiornika.

4. Wykonanie inwestycji oprócz zmniejszenia kulminacji wezbrań powodziowych,
utworzenia nowego akwenu wodnego i wspomożenia utrzymania dobrego stanu
ekologicznego rzeki Wisłoki i Wisłoka poprawi zarządzanie zasobami
naturalnymi, zapewni ludności wodę pitną o dobrych parametrach oraz
przyczyni się do aktywizacji regionów peryferyjnych.
Aby stan ten mógłby być spełniony koniecznym jest ustawowe określenie
warunków finansowania tej inwestycji. Z racji funkcji i zadań przypisanych
tej inwestycji, budowa powinna mieć charakter priorytetowy.
5. Krajowe znaczenie realizacji przedmiotowej inwestycji wynika w dużej
części z tego, iż wykonanie zbiornika realizować będzie podstawowe cele
Państwa w zakresie gospodarki wodnej, jakimi są ochrona od powodzi oraz
zabezpieczenie przed suszą. Ponadto zadanie to wpisuje się w Narodową
Strategię Rozwoju Regionalnego 2002 -2006 w tematach rozbudowy i zostało
pozytywnie zaopiniowane przez Ministerstwo Środowiska, Zarząd Województwa
Podkarpackiego, Powiat Jasielski, Gminy Nowy Żmigród i Krempna, Magurski Park
Narodowy, Związek Gmin "Wisłoka" w Jaśle oraz mieszkańców tych terenów.

Zakres regulacji zawarty w projekcie ustawy nie jest objęty prawem Unii
Europejskiej.


Na górę
 Tytuł:
Post: 27-01-2006 02:29 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
PKP

nawet mnie nie denerwuj :?


Na górę
 Tytuł:
Post: 29-01-2006 00:24 
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14-10-2005 15:43
Posty: 1693
Lokalizacja: Biecz
Widzę, że nikogo nie rusza, że następna dolina idzie pod wodę.......... :cry: :cry: :cry:


Na górę
 Tytuł:
Post: 29-01-2006 00:58 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
Wiesz. Z argumentem "ochrony przeciwpowodziowej" trudno dyskutować. A niedługo przy budowie autostrady będą pisali, że zmniejsza ona zagrożenie powodziowe. Trzebaby wykazać, że są inne, skuteczne sposoby tej ochrony. Chociażby - i tu trudność - nawet rozbiórka, przeniesienie domów z terenów zalewowych i utworzenie polderów zalewowych. Trudne i mentalnie i z uwagi na koszty. Inne to np. poszerzenie koryt (rozsunięcie wałów).

Ale z tego co kojarzę, połowa Kątów idzie pod wodę, tak? Czyli można przesiedlać bez problemu jednak. Jeśli Kąty do obecnego mostu nie idą pod wodę, to niech mnie ktoś poprawi.

Ja jestem przeciwny dużym zbiornikom retencyjnym mającym wpływ na cały ekosystem w okolicy, ale ja to se mogę.
Jest "Program dla Wisły i jej Dorzecza na lata 2000-2020" Chwilowo nie mogę znaleźć jakie będą zapory, ale wiem, ze będą.

http://www.otkz.pol.pl/konf/wisla_2000/wisla.htm

Ciekawe są podpunkty. Brzmi niewinnie.

Jak ktoś znajdzie plany bardziej szczegółowe, to proszę o zabranie głosu w tym temacie.

Jeszcze to znalazłem - stan na 2003:
http://www.powiat.jaslo.pl/serwis/zbiornik.htm


jest jeszce kilka - m.in. http://www.karpaty.edu.pl/konkurs/1mike ... rempna.htm

wpiszcie w google "zbiornik Myscowa - Kąty"


a co Ciekawsze z powyższej strony:

Budowa zbiornika wodnego "Krempna-Kąty" - na rzece Wisłoce umożliwi nie tylko retencjonowanie wody, wyrównanie przepływów niżówkowych w dolnym biegu rzeki i zabezpieczenie wody pitnej dla wodociągów, ale w sposób zdecydowany spowoduje również uatrakcyjnienie tej części Beskidu Niskiego dla potrzeb wypoczynku i turystyki.

Projektuje się przeniesienie drogi Krempna-Polany poza teren "cofki" zbiornika, od strony południowej, częściowo przez obszar leśny Magurskiego Parku Narodowego.Od miejscowości Kąty wschodnią stroną zbiornika projektuje się drogę przez Myscową do Polan, obsługującą tereny elektrowni szczytowo-pompowej, turystyczno-usługowe, mieszkaniowe.

na terenie dopuszcza się budowę obiektów związanych ze sportami wodnymi tj. hangary, bosmanki, keje, przystanki, posterunki wodne /WOPR,policja wodna, straż rybacka;

obiekty całoroczne, wypoczynkowe typu pensjonaty, hoteliki z pełnymzapleczem gastronomicznym i możliwością wbudowanego mieszkania dla właścicieli;lokalizację budownictwa letniskowego indywidualnego i zbiorowego wraz z pełnym zapleczem;


Tyle dobrego będzie, a my tu z Surowicznym biadolimy. Dwaj idioci.

na koniec - do poczytania:
http://www.zielonasiec.pl/pliki/publika ... kg_pzs.pdf


Na górę
 Tytuł:
Post: 31-01-2006 23:58 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
Chciałem tylko się pochwalić, że rozwinąłem wypowiedź. Proszę o jakiś odzew. Co na to np. Marek Jedra? Zalew obejmie miejsce "Akcji Carpatica". Zapraszam, do wypowiedzi jakie są wasze zdania na temat tego zbiornika.


Na górę
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 15:28 
Offline

Rejestracja: 01-02-2006 15:05
Posty: 1
Witam,
bardzo mnie się ten pomysł nie podoba, szczególnie, że poprzednia podobna inwestycja na Wisłoce nie zakończyła się powodzeniem - zalew w Krempnej, jest jak "zalew widmo", przynajmniej wyglądał tak w maju ubiegłego roku. Teraz będzie inaczej ? Wątpię...

pozdrawiam
ewa


Na górę
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 17:49 
Offline

Rejestracja: 28-12-2004 12:42
Posty: 206
Lokalizacja: Jasło
ewa78 pisze:
zalew w Krempnej, jest jak "zalew widmo"


Nie wiem czy to co jest w Krempnej na dzien dzisiejszy mozemy nazwać zalewem. Lepsza nazwa to obraz nędzy i rozpaczy ... :( :( :(


Na górę
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 18:28 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
Nie porównójmy zalewu w Krempnej do planowanej inwestycji w Kątach. To trochę inna skala ;) Tam ma być nawet elektrownia szczytowo-pompowa. A co do zalewu w Krempnej (nad którym udało mi się nigdy nie być :) - a wszystko przez "Leśną") to miał być w zeszłym roku lub w tym odmulany i remontowany. Nawet jechałem na stopa z gościem który miał się zająć jakimś projektem, ale był tam pierwszy raz, bo nie bardzo wiedział, gdzie Krempna jest. Pożyjemy zobaczymy.
PS. Czy na tamie w Krempnej jest przepławka dla ryb?


Na górę
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 20:21 
No cóż. Taka inwestycja zawsze budzi wielkie kontrowersje, z samego faktu, że sama jest ogromnym przedsięwzięciem na dodatek ingerującym znacznie w środowisko naturalne. A budzi kontrowersje, bowiem ścierają się przy niej interesy różnych stron.
Nie można się dziwić, że władze samorządowe dążą do tego, by jednak ta inwestycja ruszyła, bo pewnie widzą w niej szansę na jakiś rozwój regionu i chyba nie są one bezpodstawne. Ekolodzy, przyrodnicy, ornitolodzy, którzy m.in. badają w Myscowej ptaszki, pewnie nie są zachwyceni tym, iż coś się będzie tutaj działo, po czym wszystko zaleje woda (oczywiście do tego jeszcze pewnie daleko). Podobnie niezadowoleni będą turyści, ci nazwijmy ich "prawdziwi", którym nie obojętna jest kultura i historia, która znajdzie się pod lustrem wody, a trzeba przyznać, że jest to urocza dolinka (choć ludzie tam mieszkający mogliby być bardziej roztropniejsi i trzymać swoje „milutkie” pieski na uwięzi :wink: :wink: :wink: ). Ale są też turyści innego rodzaju, których to nie obchodzi, oni potrzebują takich akwenów by móc wypoczywać, potrzebują plaży, kajaczka itp. Im też nie ma się co dziwić, mają do tego prawo. Na dodatek nie można nikogo zmusić, by się interesował tym, czym nie chce.
Jak świat światem, konflikty interesów zawsze istniały i nadal będą istnieć, co do tego złudzeń nie ma. Choć najnowsze teorie konfliktu widzą w nim czynnik konstruktywny życia społecznego.
Tak więc na Twoje stwierdzenie:
Cytuj:
Widzę, że nikogo nie rusza, że następna dolina idzie pod wodę..........

Można odpowiedzieć: pewnie kogoś rusza, tylko co ci, których to rusza mogą zrobić? Można co najwyżej ponarzekać sobie, poprotestować, przykuwając się do drzew itp. a i tak to nic nie da. Jedynie chyba brak funduszy może spowodować zaniechanie tej inwestycji.

Rysiek napisał:
Cytuj:
Ale z tego co kojarzę, połowa Kątów idzie pod wodę, tak? Czyli można przesiedlać bez problemu jednak. Jeśli Kąty do obecnego mostu nie idą pod wodę, to niech mnie ktoś poprawi.

No to chyba źle kojarzysz. Z tą połową, to przesadziłeś i to bardzo. Kąty ciągną się na odcinku około 6 km. Do samego mostu, jadąc od Żmigrodu, to około 4,5 km, reszta wioski znajduje się w kierunku Myscowej, tj. około 1,5 km. Jeśli więc przyjmując, że zapora ma stanąć w miejscu, w którym znajdują się sztolnie (przysiółek Zagrody), o których było już na tym forum, to praktycznie Kąty będą zalane w małym stopniu, albo i wcale (najwyżej pola należące do ich mieszkańców).

Co do porównania zalewu w Krempnej, do tego który ma powstać, to zgadzam się z Ryśkiem, to rzeczywiście niezbyt trafne porównanie, nie ta skala inwestycji. A zalew w Krempnej rzeczywiście ma być odmulany, mają powstać tam jakieś zapory, zatrzymujące muł. Teren wokół zalewu ma być zagospodarowany. Takie są plany przynajmniej.

A oto plany jak ma to wyglądać, choć raz chyba już je tutaj zapodałem na tym forum. Jest tam rzut z góry, przekrój i jego umiejscowienie:
http://www.wisloka.karpaty.pl/zbiornik.html


Na górę
   
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 21:19 
No to bedziemy miec kolejna akcje TAMA TAMIE. Zbiornik w Krempnej powstal na bazie przedwojennych projektow przeciwpowodziowych, udoskanalanych w epoce PRL. Plan zakladal wybudowanie 7 takich zbiornikow na rzece Wisloce na odcinku Krempna- Jaslo. Mialo to funkcjonowac na zasadzi progow wychamowujacych wode i przechwytujacych, przechowujacych jej nadmiar. Niestety zbiornik Krempna ulegal corocznemu zamulaniu i jak jeszcze pamietam w latach 80' corocznie jesienia spuszczano wode i za pomoca detow odmulano. Pozniej braklo na to pieniedzy- efekty widac. Osobiscie nie wiem czy bym nie wolal 7 mniejszych, moze na zasadzie mniejszego zla, bo grodzic doline- wstyd i sromota.


Na górę
   
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 21:24 
Offline

Rejestracja: 21-01-2006 17:56
Posty: 292
Lokalizacja: Ruda Śląska - Orzegów
Cóż ja mogę dodać ?
Jestem po prostu trzecim idiotą :wink:


Na górę
 Tytuł:
Post: 01-02-2006 21:46 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
Darku jesteś pesymistą! Ja też. Uparli się i tamę zrobią. Dzięki za uświadomienie mnie co do konkretnego umiejscowienia przegrody. Myślałem, że będą dwa zbiorniki - wyrównawczy w samych Kątach. Okazuje się, że zamiast tego będzie jeszcze zbiornik na Łysej. "Świetnie". Co do domów w Kątach - "Szczegółowa inwentaryzacja czaszy zbiornika wykazała istnienie w miejscowości Myscowa 125 budynków, w tym 64 mieszkalnych i 5 usługowych. Poza czaszą zbiornika, bezpośrednio za projektowaną zaporą, w miejscowości Kąty - 19 budynków mieszkalnych i 18 gospodarczych."

to ze strony:
http://www.karpaty.edu.pl/konkurs/1mike ... rempna.htm


teraz do Włodka:
Co do mniejszej szkodliwości 7miu tam zamiast jednej też zdania są podzielone. Np. 7 tam dla ryb jest o wiele większym problemem niż jedna duża (oczywiście jeśli będzie przepławka - a wg. przepsów unijnych być musi i to o skuteczności 90%). No właśnie. Jeśli jedna tama będzie miała przeustowość nawet 70%, a siedem mniejszych po 90% to w którym przypadku więcej ryb przedostanie się w górę rzeki?

100-10=90; 90-9=81; 81-8=73; 73-7=66 i już jest mniej rybek do łapania w Nieznajowej ;)

Do zobaczenia na regatach w 2016 8)


Na górę
 Tytuł:
Post: 02-02-2006 08:57 
Offline
Moderator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 14-10-2005 15:43
Posty: 1693
Lokalizacja: Biecz
z mapy zamieszczonej na http://www.wisloka.karpaty.pl/zbiornik.html - wynika iż cerkiew idzie popd wodę. Mam nadzieję, że ktoś mnie wyprowadzi z błedu :(


pozdr


Na górę
 Tytuł:
Post: 02-02-2006 09:36 
Offline
Administrator
Awatar użytkownika

Rejestracja: 18-09-2004 19:47
Posty: 2024
Lokalizacja: Rabka
MPN sie do tego projektu jakoś ustosunkował? z mapy wynik, że powinni mieć coś do powiedzenia...

_________________
"Nasze piwo jest zdrowe".
Browar Grybow.


Na górę
 Tytuł:
Post: 02-02-2006 16:40 
Offline

Rejestracja: 03-11-2005 00:59
Posty: 548
Lokalizacja: STOLICA małopolski ;-)
Surowiczny jak żeś to wypatrzył?! Z tej mapy nic nie widać. Na stronie http://www.karpaty.edu.pl/konkurs/1mike ... rempna.htm nic o tym nie piszą, a jak cerkiew miałaby popłynąć, to chybaby napisali. Co do MPNu to już zacytowałem wcześniej - "Projektuje się przeniesienie drogi Krempna-Polany poza teren "cofki" zbiornika, od strony południowej, częściowo przez obszar leśny Magurskiego Parku Narodowego."

Ale jak to jest "ochrona przeciwpowodziowa" no to Park se może mieć.

Ciekawe czy w ogóle Ocena Oddziaływania na Środowisko jest w tym wypadku potrzebna, a jak już to ktoś zrobił, to chciałbym przczytać - "Na obszarze czaszy zbiornika występujĄ lasy mało wartościowe. W przewadze są to samosiewy olchy, brzozy, wierzby i sosny zajmujące grunty porolne." Ciekawe.

PS. To kiedy się do cerkwii przykuwamy?


Na górę
Wyświetl posty nie starsze niż:  Sortuj wg  
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 320 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 522 Następna

Strefa czasowa UTC+01:00


Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 2 gości


Nie możesz tworzyć nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów

Szukaj:
Przejdź do:  
Technologię dostarcza phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Polski pakiet językowy dostarcza Zespół Olympus.pl